ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


คุณสุภาภรณ์ จุลเศียร
การศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 5
โทรศัพท์ 02-419-7778 ต่อ 16, 088-631-6009 โทรสาร 02-419-7773
หรือ E-mail : s.julasian@hotmail.com