วิทยากร


รศ.พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล

อ.นพ.ทวีศักดิ์ วรรณชาลี

อ.พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

ผศ.นพ.นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ์

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

อ.พญ.กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ

ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร

อ.นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์

ผศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

ผศ.นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์

อ.นพ.ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์

อ.พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล

อ.พญ.ชิตาภา กาวีต๊ะ

ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ

รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

ผศ.นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

รศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร

อ.พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา

อ.นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์

รศ.พญ.วันรัชดา คัชมาตย์

รศ.พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ

ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์

อ.นพ.อาจบดินทร์ วินิจกุล

ผศ.พญ.เมทินี กิตติโพวานนท์

ผศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล

ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

รศ.นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

อ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์

อ.พญ.สิริสวัสดิ์ วันทอง

ผศ.นพ.สุมนัส บุญยะรัตเวช

ผศ.นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน

รศ.พญ.พจมาน พิศาลประภา

รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย

อ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์